Centru Plasament Batrani Targu Mures

Caminul de batrani Targu Mures

Centru Plasament Batrani Targu Mures reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Centru Plasament Batrani Targu Mures: Caminul de batrani Targu Mures.

    De cele mai multe ori momentul intrării în căminul de bătrâni este perceput ,Centru Plasament Batrani Targu Mures, ingrijire batranidin păcate nu doar de către vârstnic, ci, de multe ori, de familie, cunoştinţe şi comunitate),ca punct-terminus, ca „locul unde aştepţi să mori”. Astfel, internarea este un moment decisiv de îmbătrânire psihologică (îmbătrânirea capacităţilor intelectuale, mnezice şi scăderea motivaţiei). Indiferent de vârstă, noul rezident al căminului va deveni mai puţin activ fizic şi intelectual, se va simţi şi va fi perceput ca bătrân, singur, abandonat, neputincios şi nefolositor.

    De aceea am considerat necesară elaborarea unor activităţi atât creative, cât şi recreative , pornind de la dorinţele şi necesităţile exprimate de rezidenţi.

    Un prim factor benefic pentru vârstnici a fost  însăşi interacţiunea cu „exteriorul”. Acest contact i-a facut să simtă că  au acces la societatea din care au plecat. Legătura cu această societate a fost  facilitată prin: invitarea cât de des posibil a unor artişti care s-au arătat interesaţi  să interacţioneze cu rezidenţii;  organizarea  unor ieşiri în afara spaţiului căminului(vizionări de spectacole de teatru,spectacole de muzică,vizite in puncte turistice-gradina Zoo,parc de divertisment,mănăstire); înlesnirea accesului la cărţi, filme ; iniţierea rezidenţilor, în lucrul cu mediul online (email, facebook) – mediul online permițând mult mai uşor comunicarea cu exteriorul, anulând barierele de vârstă şi de mişcare, facilitând comunicarea cu eventuale rude sau prieteni.

    Știm ce înseamnă bătrânețea, dar știm și mai bine ce înseamnă bătrânețea în singurătate. Dorim să vă asigurăm o bătrânețe demnă și sigură prin crearea unei atmosfere familiale, dezvoltarea unei relații bazate pe încredere și acceptare.

Servicii

    Servicii socio-medicale:

• medic medicină generală zilnic de luni-vineri;Centru Plasament Batrani Targu Mures, ingrijire batrani
• supraveghere de specialitate permanentă 24/24 ore( asistente,lucrători sociali, infirmiere);
• administrare tratament oral, injectabil, perfuzabil de către asistenta medicală strict controlată, conform  prescriptiei medicale;
• asistență medicală de urgență si facilitarea transportului  către unități spitalicești la nevoie;
• servicii de ingrijire personală – igienizarea și toaletarea zilnică asistată a rezidenților sau ori de câte ori  e este necesar;
• baie saptamânală asistată;
• asistarea și ajutarea rezidenților în timpul servirii meselor;
• curățenia zilnică și de câte ori este necesară a spațiului locativ;
• asistarea rezidenților în activitățile zilnice.

    Servicii de îngrijiri medicale primare:

• efectuarea măsurătorilor antropometrice,
• monitorizarea parametrilor fiziologici – tensiune arterială,
• glicemie,
• temperatură,
• respiraţie,
• puls,
• administrarea tratamentului;

    Servicii medicale de monitorizare:

• a bolilor cronice,

    Servicii medicale de urgenţă;

    Servicii de recuperare şi reabilitare

– conexe domeniului medical şi social – psihoterapie.Centru Plasament Batrani Targu Mures, ingrijire batrani


        Servicii de îngrijire:

Servicii de îngrijire: ajutor pentru igiena corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănirea şi hidratarea, transfer şi mobilizare, deplasare în interior, comunicare;

Servicii de îngrijiri medicale primare: efectuarea măsurătorilor antropometrice, monitorizarea parametrilor fiziologici-tensiune arterială, glicemie, temperatură, respiraţie, puls, administrarea tratamentului;

Servicii medicale de monitorizare a bolilor cronice, servicii medicale de urgenţă;

Servicii de recuperare şi reabilitare, conexe domeniului medical şi social:psihoterapie.


    Alimentatie

- alimentația rezidenților noștri este pregatită zilnic in bucătariaproprie , numai cu ingrediente proaspete ;

- meniul zilnic constă in servirea a 3 mese pe zi (cel puțin  două mese cu hrană gătită )si  gustări intre mese;

– meniuri variate de la o zi la alta, iar la stabilirea meniului zilnic se ţine cont de preferinţele beneficiarilor;

- masa este servită  in locul special amenajat,  iar pentru persoanele nedeplasabile a căror condiţie de sănătate nu permite deplasarea acestora la spaţiul destinat servirii hranei, masa este servită la pat de către personalul Căminului.

Criterii de eligibilitate

1)   Are domiciliul stabil în Târgu Mureş;

2) „Este persoană vârstnică în sensul Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, adică este persoană care a împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege”;

3)   Există locuri disponibile în cămin;

4)  „Nu are familie sau nu se află in intreținerea unei / unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozițiilor legale in vigoare”;Centru Plasament Batrani Targu Mures, ingrijire batrani

5)  „Nu are locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii”.

6) „Nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea ingrijirii  necesare”

7) „Nu se poate gospodări singură sau necesită ingrijire care poate fi asigurată prin personalul specializat al căminului;

8) Se află in imposibilitatea de a-și asigura nevoile socio medicale, datorită bolii ori stării fizice.

Îngrijirea persoanelor vârstnice în cămin reprezintă o măsură de asistenţă socială şi poate fi dispusă numai pentru persoane care îndeplinesc cumulativ:

 1. a) criteriile de eligibilitate de la pct 1-3 (obligatoriu)
 2. b) alte două criterii de la 4-8

Cu titlu de excepție de la aliniatul precedent pot fi îngrijite în cămin și persoane vârstnice care indeplinesc cumulativ:

 1. a) criteriile de eligibilitate de la pct 1-3 (obligatoriu)
 2. b) unul dintre criteriile de la pct. 4-8

Accesul unei persoane vârstnice în cămin se face avându-se în vedere următoarele criterii de prioritate: 

 1. a) necesită supraveghere medicală permanentă, care nu poate fi asigurată la domiciliu și poate fi asigurată în cămin;
 2. b) nu se poate gospodări singură;
 3. c) este lipsită de susținători legali sau aceștia nu pot să își îndeplinească obligațiile datorită stării de sănătate sau situației economice și a sarcinilor familiale;
 4. e) nu are locuință și nu realizează venituri proprii”;

În cazul în care criteriile de prioritate  sunt îndeplinite simultan de mai mulți solicitanți, Comisia de  admitere va decide motivat pentru care dintre aceștia va propune acordarea de servicii de îngrijire în cămin, in următoarea ordine:

- persoane vârstnice, pensionate pentru munca depusã și limita de vârstã care au posibilitatea de a achita costul integral al contribuției de întreținere din pensie, precum și cele cu pensii mai mici, cu susținãtori legali care se angajeazã sã plãteascã diferența de platã pânã la costul integral al contribuţiei de întreținere ;

-  lipsa locuinţei;

-  vechimea cererii.Centru Plasament Batrani Targu Mures, ingrijire batrani

            Nu pot fi internate în cămin persoanele vârstnice care au afectiuni psihice şi/sau persoane cu tulburari de comportament care ar periclita buna desfasurare a activitatii sociale in instituţie.


    Acte necesare pentru admitere

 • Cererea de admitere, semnată de beneficiar/reprezentant legal/convențional, în original;
 • Cartea de identitate  a beneficiarului, în copie;
 • Certificatul de naştere al beneficiarului, în copie;
 • Certificatul de căsătorie,în copie;
 • Certificatul de deces al soțului/soției sau sentinţă de divorţ,după caz,in copie;
 • Cartea de identitate a soţului/soţiei şi/sau a copilului/copiilor adulţi ori cartea de identitate a membrului/membrilor de familie supus/supuşi obligaţiei de întreţinere conform Codului civil, în copie; după caz, cartea de identitate a reprezentantului legal/convențional, în copie;

    Documentele prin care se recomandă îngrijirea şi asistarea beneficiarului în regim instituţionalizat şi/sau orice alte documente care atestă situaţia beneficiarului şi îi conferă dreptul de a fi asistat şi îngrijit într-un centru rezidenţial, în copie.

 • Adeverință medicală eliberată de medicul de familie care cuprinde diagnosticul, scurt istoric, tratamente efectuate, recomandări, cu specificarea faptului că este  deplasabil sau nu ;
 • Adeverință medicală eliberată de medicul de familie care specifică că poate conviețui în colectivitate şi nu are boli contagioase, pulmonare sau psihice;
 • Buletin de analize medicale(RBW, radiografie pulmonară, coproparazitologic);
 • Examen psihiatric cu privire la capacitatea de discernământ;
 • Anchetă socială întocmită de Serviciul Public de Asistenţă socială din cadrul Primăriei Municipiului Tg Mureş;
 • Utimul cupon de pensie(in original) sau orice alte documente din care să rezulte veniturile realizate;
 • Documente doveditoare ale situaţiei locative (de ex. copie contract vânzare-cumpărare, extras CF, contract de închiriere, uzufruct, rentă viageră);
 • Declarație privind deținerea sau nu a unui loc de veci;
 • Declaraţie autentificată că nu are familie/reprezentant şi/sau susţinători legali, sau dacă aceştia există, motivul pentru care nu pot îngriji persoana vârstnică;
 • Documente doveditoare ale situaţiei locative (de ex. copie contract vânzare-cumpărare, extras CF, contract de închiriere, uzufruct, rentă viageră);
 • Date de contact(nr.telefon fix/mobil) ale persoanelor care vor fi contactate în situaţii de urgenţă( internari, deces etc);

Nu pot fi internate în cămin persoanele vârstnice care au afectiuni psihice şi/sau persoane cu tulburari de comportament care ar periclita buna desfasurare a activitatii sociale in instituţie.
Actele enumerate nu sunt limitative, Comisia de Admitere/Ieşire in/din Căminul pentru Persoane Vârstnice putând cere şi acte în completare, în mod justificat, care sunt relevante pentru analiza fiecărui caz în parte.

 

Descaraca cererea de admitere click aici

 

Galerie foto